Iratkezelési jogszabálygyűjtemény

§ A közokiratnak, illetve magánokiratnak minősülő dokumentumok körét az 1952 évi III. számú törvény 195§ és 196§, míg a számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumok körét a 2000 évi C törvény 166§ definiálja. § 1959. évi tv. a Polgári Törvénykönyvről (idevonatkozó paragrafusok) § 1978.IV. Levéltitokról § 1978 BTK 177/A,B (a visszaélés személyes adattal és a visszaélés közérdekű adattal bűntetteinek tényállásai) § 1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről (idevonatkozó paragrafusok) § 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről (beszámolási könyvvezetési kötelezettség, beszámoló összeállítása, stb.) § 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról § 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról § 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről § 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről – 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről § 1995. évi XCVI. törvény a biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről § 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről § 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról – 79/1995. (VI. 30) kormányrendelet a minősített iratok kezelési rendjéről § 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról § 1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír tőzsdéről § 1997.LXXXIII törvény Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól § 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről § 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról – 217/1997 (XII.1) Kormányrendelet – 38/1998 (IX. 4.) BM rendelet a helyi önkormányzatok mintaszabályzatáról – 40/1998 (III. 6.) kormányrendeletet a minisztériumok és az országos hatáskörű államigazgatási szervek iratkezelési mintaszabályzatáról § A 2000. évi C. törvényt a számvitelről § 2001. évi XL HIF Személyes adatok védelme § 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról – 10/2002. NKÖM rendelet közlevéltárak és nyilvános levéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről § 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól § 12/2005.(X.27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól § 195/2005.(IX.22.) Korm.rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról 194/2005.(IX. 22.) Kormányrendelet az elektronikus aláírásokra vonatkozó követelményekről § 193/2005.(IX.22.) Korm.rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól § 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 2005. évi XC. törvény – az elektronikus információszabadságról § 13/2005. (X.27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól § 2005. évi CXLIX.törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról § 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM- NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről § 239/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – Minőségbiztosítás által meghatározott feladatok – ISO és BS minősítéssel rendelkező szervek számára